STATUT

V skladu s 4., 8. in 9. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) so ustanovitelji Slovensko-srbskega poslovnega društva BASS, na ustanovni skupščini dne 19. 01. 2017 sprejeli Statut Slovensko-srbskega poslovnega društva BASS. Na podlagi 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16.2. člena Statuta Slovensko-srbskega poslovnega društva BASS je Skupščina Slovensko-srbskega poslovnega društva BASS na svoji korespondenčni (dopisni) seji dne 28.9.2017 in 29.9.2017 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta, ter sprejela čistopis Statuta, kot sledi:

STATUT

SLOVENSKO-SRBSKEGA POSLOVNEGA DRUŠTVA BASS

 1. SPLOŠNA DOLOČILA
 1. člen

(ime društva)

1.1. Ime društva v slovenščini je: Slovensko-srbsko poslovno društvo BASS. Prevod imena društva v angleščini je – Business Association of Slovenia and Serbia BASS.

1.2. Skrajšano ime društva je: Društvo BASS.

1.3. Skrajšano ime društva se uporablja pod enakimi pogoji in na enak način kot polno ime društva.

 

 1. člen

(sedež društva)

2.1. Sedež društva je Zemono.

 

 1. člen

(status društva)

3.1. Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, temelječe na svobodi združevanja in ustanovljeno z namenom doseganja in nadgradnje ciljev, ki so opredeljeni v tem in drugih aktih društva ter Zakonu o društvih.

3.2. Društvo ima status pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki izhajajo iz Zakona o društvih in drugih predpisov, v skladu s tem statutom.

3.3. Društvo je pri svojem uresničevanju ciljev samostojno, ima pravico sklepanja pogodb v pravnem prometu in opravljanja drugih poslov in pravnih dejanj v okviru svoje pravne in poslovne sposobnosti, v skladu s statutom in cilji društva.

 

 1. člen

(namen in cilji društva)

4.1. Področje uresničevanja ciljev društva je promocija gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Srbijo.

4.2. Društvo ima naslednje cilje in namene:

 • vzpostavljanje stikov med člani,
 • spodbujanje poslovnega sodelovanja med člani,
 • izboljšanje kakovosti poslovnega sodelovanja in dobrih poslovnih praks,
 • zaščita interesov svojih članov,
 • strokovno usposabljanje članov,
 • seznanjanje članov s spremembami in dopolnitvami predpisov obeh držav,
 • aktivno sodelovanje pri sprejemanju, spreminjanju in dopolnjevanju predpisov in novosti v zakonodaji na podorčju poslovanja v obeh državah,
 • posredovanje informacij o možnosti vlaganj v Srbiji in v Sloveniji,
 • vzpostavljanje stikov in sodelovanje z državnimi in zasebnimi organi doma in v tujini z namenom izboljšanja pogojev za tuje naložbe in poslovanje,
 • izboljšanje pogojev za tuje naložbe in poslovanje

 

 1. člen

(dejavnost društva)

5.1. Dejavnost društva zajema naslednje naloge:

 • organizacija srečanj, strokovnih predavanj, delavnic, konferenc, okroglih miz in razprav s področja poslovanja kot tudi drugih komplementarnih področij,
 • strokovno izpopolnjevanje svojih članov na področju tržnega gospodarstva, poslovanja in prava,
 • predstavitve in promocije uspešnih projektov,
 • vzdrževanje in spodbujanje odnosov z mediji,
 • informiranje javnosti o delovanju društva in gospodarsko pomembnih zadevah, povezanih z delovanjem in cilji društva,
 • objavljanje člankov in drugih oblik komuniciranja s področja gospodarstva in drugih komplementarnih vsebin,
 • zagotavljanje ažurnih in kakovostnih informacij svojim članom za iskanje potencialnih poslovnih partnerjev,
 • sodelovanje z domačimi in mednarodnimi institucijami in organizacijami, pravnimi in fizičnimi osebami ter državnimi organi pri projektih, ki so skladni s cilji društva,
 • sodelovanje z gospodarskimi zbornicami, drugimi društvi, zavodi in gospodarskimi združenji doma in v tujini, v skladu s cilji društva,
 • spodbujanje aktivnih odnosov z vodilnimi osebnostmi in institucijami v doma in v tujini,
 • ter druge dejavnosti za doseganje ciljev društva, v skladu z Zakonom o društvih in statutom društva.

5.2. Društvo opravlja pod pogoji iz tč 24 tega akta tudi pridobitne dejavnosti.

 

2. ČLANSTVO V DRUŠTVU

 1. člen

(pogoji za članstvo)

6.1. Člani so lahko poslovno sposobne fizične osebe in pravne osebe, ki sprejemajo statut in cilje društva.

6.2. Pravne osebe zastopa pooblaščena oseba.

6.3. O sprejemu novega člana v članstvo odloči upravni odbor v roku 8 dni od prejema pristopne izjave. Upravni odbor je avtonomen pri odločanju o tem, ali se nekoga sprejme v društvo ali ne.

 1. člen

       (način včlanitve)

7.1. Fizične ali pravne osebe postanejo člani društva s podpisom pristopne izjave ter s plačilom članarine za tekoče leto (razen če so plačila članarine oproščeni), če upravni odbor društva odobri njihov sprejem v članstvo. Če upravni odbor pristopniku zavrne prošnjo za članstvo v društvu, se celotna plačana članarina plačniku vrne v 8 dneh od sprejema odločitve o zavrnitvi.

7.2. Vsebino pristopne izjave določi upravni odbor društva.

7.3. Če član društva – pravna oseba – zamenja svojega zastopnika v društvu, mora o tem pisno obvestiti upravni odbor društva.

7.4. Upravni odbor lahko na lastno pobudo ali na predlog predsednika društva odloči, da se določeni fizični ali pravni osebi, kot tudi dobrodelnim in neprofitnim organizacijam, ki želijo postati člani društva, zaradi njihovega pomembnega prispevka in/ali osebnih zaslug za delovanje društva, oprosti plačilo članarine.

 1. člen

(trajanje članstva)

8.1. Članstvo se začne z naslednjim dnem po prejemu članarine na račun društva in velja do konca koledarskega leta, v katerem je bila članarina vplačana. 

 1. člen

(evidence članov)

9.1. Predsednik društva skrbi za urejeno in ažurno evidenco članov.

9.2. Evidenca članov je na voljo na vpogled za vse člane, ob spoštovanju predpisov o varovanju osebnih podatkov.

9.3. Vsak član lahko na zahtevo pridobi potrdilo o članstvu v društvu.

 1. člen

(pravice članov)

10.1. Člani društva imajo naslednje pravice:

 • voliti in biti izvoljeni v organe društva,
 • sodelovati pri uresničevanju ciljev društva,
 • sodelovati pri dejavnostih društva,
 • podajati predloge, mnenja in pripombe,
 • biti obveščeni o dejavnostih društva,
 • uveljavljati druge pravice, ki jih določata statut in drugi akti društva.

 

 1. člen

(obveznosti članov)

11.1. Člani društva imajo naslednje obveznosti:

 • upoštevati določila statuta in drugih aktov društva,
 • redno plačilo članarine,
 • vzdržati se dejanj, ki bi lahko društvu povzročila materialno škodo ali škodila ugledu društva, posameznih članov ali organov društva.

 

 1. člen

(prenehanje članstva)

12.1. Članstvo v društvu preneha z:

 • iztekom koledarskega leta, za katerega je bila članarina vplačana,
 • izstopom iz društva s podpisom izstopne izjave,
 • izklučitvijo iz društva,
 • s prenehanjem obstoja člana – pravne osebe,
 • s smrtjo člana – fizične osebe.

 

 1. člen

(pogoji in način izstopa iz društva)

13.1. Člani lahko kadarkoli izstopijo iz društva.

13.2. Člani izstopijo iz društva s podpisom izstopne izjave.

13.4. Izstop velja od trenutka, ko upravni odbor društva prejme izstopno izjavo člana.

 

 1. ORGANIZACIJA DRUŠTVA: ZASTOPANJA, ORGANI IN ČASTNE FUNKCIJE
 1. člen

(zastopanje)

14.1. Društvo zastopa predsednik društva brez omejitev pooblastil.

14.2. V odsotnosti predsednika društva ali ob njegovi nezmožnosti opravljanja funkcije, društvo zastopa podpredsednik društva ali druga oseba, ki jo pisno pooblasti predsednik društva.

14.3. Predsednik društva lahko pisno pooblasti drugo osebo tudi za opravljanje določenih poslov ali dejanj ter za zastopanje društva.

 

 1. člen

(organi društva)

15.1. Organi društva so:

 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

 

 1. člen

(skupščina)

16.1. Skupščino sestavljajo vsi člani društva in je najvišji organ upravljanja društva.

16.2. Pooblastila skupščine so:

 • sprejem letnega načrta,
 • sprejem, spremembe in dopolnitev statuta društva,
 • volitve in razrešitev predsednika društva, podpredsednika društva, članov upravnega odbora društva, članov nadzornega odbora društva in članov disciplinske komisije,
 • sprejem letnega finančnega poročila društva,
 • sprejem letnega poročila o delu društva,
 • odločanje o statusnih spremembah društva,
 • odločanje o prenehanju društva.

 

16.3. Skupiščine so lahko redne ali izredne.

16.3.1. Redna skupščina poteka najmanj enkrat letno, najkasneje šest mesecev po koncu poslovnega leta.

16.3.2. Skupščina na svojih rednih zasedanjih sprejema finančna poročila, poročila o delu društva, letni načrt in odloča o ostalih zadevah, za katere je pristojna.

16.3.3. Izredno skupščino skliče upravni odbor na zahtevo predsednika, kateregakoli člana upravnega odbora ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov društva.

16.3.4. Zahtevo za sklic izredne skupščine je potrebno pisno posredovati upravnemu odboru skupaj s predlogom dnevnega reda.

16.3.5. Upravni odbor mora sklicati izredno skupščino najkasneje v 30. dneh po prejemu zahteve za sklic skupščine.

16.3.6. Na izredni skupščini, skupščina obravnava le zadeve, zaradi katerih je bila sklicana in so navedene na dnevnem redu.

16.3.7. Skupščina lahko pooblasti upravni odbor društva, da v obdobju med dvema zasedanjema skupščine v nujnih primerih sam odloča o določenih zadevah, ki so sicer v pristojnosti skupščine, z obveznim preverjanjem sprejetih odločitev na prvi naslednji redni skupščini.

16.3.8. Skupščina se lahko opravi tudi na dopisni način (korespondenčno).

 

16.4. Sklic skupščine in dnevni red

16.4.1. Upravni odbor društva skliče skupščino in določi dnevni red.

16.4.2. O kraju in datumu skupščine odloča upravni odbor. Skupščina se lahko izvede tudi dopisno.

16.4.3. Na skupščino so povabljeni vsi člani društva na dan odpošiljanja vabil za sklic skupščine.

16.4.4. Skupščino upravni odbor skliče s pošiljanjem elektronskih vabil na elektronske naslove članov, ki so navedeni v evidenci članov.

16.4.5. Vabilo mora biti poslano najmanj 15 dni in najkasneje 7 dni pred datumom sklica skupščine.

16.4.6. Vabilo mora obvezno vsebovati naziv in sedež društva, čas in kraj skupščine ter predlog dnevnega reda,

16.4.7. Člani društva na skupščini nimajo pravice do ugovora na katerekoli nepravilnosti pri postopku sklica skupščine, razen, če o tem ne vložijo obrazloženega ugovora v pisni obliki na sami skupščini.

16.4.8. Na skupščini je mogoče odločati le o zadevah na dnevnem redu, razpravljati pa je mogoče tudi o drugih zadevah.

16.4.9. Člani, ki predstavljajo vsaj eno tretjino vseh članov, lahko vložijo in zahtevajo dodatek največ treh točk k dnevnemu redu skupščine. Ta predlog mora biti podan priporočeno in v pisni obliki v treh dneh po objavi sklica redne ali izredne skupščine. Predlog mora biti naslovljen na upravni odbor in dostavljen na sedež društva, vsebovati pa mora: obrazložitev dodanih točk dnevnega reda, predloge sklepov in seznam članov, ki so podali posamezen predlog.

 

16.5. Delovni predsednik skupščine

16.5.1. Delovnega predsednika skupščine imenuje upravni odbor društva ob vsakem sklicu skupščine, imenovanje delovnega predsednika skupščine velja tudi za primer ponovnega zasedanja.

16.5.2. Mandat delovnega predsednika skupščine traja do sprejetja odločitve o sklicu naslednje skupščine, z možnostjo podaljšanja.

16.5.3. Delovni predsednik skupščine vodi delo skupščine, podpisuje zapisnik, sklepe in akte, ki jih sprejema skupščina.

16.5.4. Po izvolitvi, na začetku vsake skupščine, delovni predsednik imenuje zapisnikarja in dva člana glasovalne komisije.

 

16.6. Zastopanje članov

16.6.1. Član društva lahko s podpisanim pisnim pooblastilom imenuje drugo osebo za svojega predstavnika, ki bo v imenu člana glasoval na skupščini.

16.6.2. Pooblastilo velja za posamezno skupščino, vključno s ponovnim zasedanjem.

 

16.7. Sklepčnost

16.7.1. Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotna polovica vseh članov društva oz. v kolikor je skupščina korespondenčna, če je glasovalo polovico članov.

16.7.2. Če je skupščina nesklepčna oz. skupščine ni bilo mogoče izvesti, se skupščina izvede ponovno v pol ure po prvem sklicu, z istim dnevnim redom.

16.7.3. Na ponovnem sklicu skupščine se šteje, da je skupščina sklepčna, le je prisotna ena tretjina vseh članov.

 

16.8. Način odločanja

16.8.1. Vsak član društva ima en glas.

16.8.2. Vsak član društva lahko ima na skupščini le enega predstavnika.

16.8.3. Sklepi se sprejmejo z enostavno večino navzočih glasov članov.

16.8.4. V primeru, da skupščina odloča o prenehanju društva ali spremembi statuta, mora biti sklep sprejet z dvotretijnsko večino navzočih članov.

16.8.5. Glasovanje je javno, razen v primeru, ko upravni odbor v sklicu skupščine določi, da bo glasovanje tajno ali v primeru, da na samem glasovanju večina prisotnih članov glasuje za predlog o tajnem glasovanju.

 

16.9. Zapisnik

16.9.1. Sklepe skupščine zapisnikar zapiše v zapisnik.

16.9.2. Zapisnik mora biti sestavljen najkasneje v petih dneh od skupščine.

16.9.3. Zapisnik mora vsebovati: kraj in čas skupščine, predsednika skupščine, zapisnikarja, člane glasovalne komisije, dnevni red, ugovore članov na vodenje zasedanja, izbrana mnenja posameznih članov, druge pomembne zadeve, o katerih je tekla razprava na skupščini.

16.9.4. Zapisnik podpišeta predsednik skupščine in zapisnikar. 

 

 1. člen

(upravni odbor)

17.1. Upravni odbor sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina.

17.1.1. Mandat članov upravnega odbora traja pet let z možnostjo ponovne izvlitve in je vezan na osebo (mandat ne preneha, če oseba, ki je član upravnega odbora društva preneha biti predstavnik nekega člana društva ali postane predstavnik drugega člana).

17.1.2. Člani upravnega odbora opravljajo svoje dolžnosti do imenovanja in začetka mandata novih članov.

17.1.3. V primeru zmanjšanja števila članov upravnega odbora iz kateregakoli razloga, se prazna mesta v upravnem odboru dopolnijo z izvolitvijo na skupščini, pri tem, da je trajanje mandatov novih članov enako mandatu članov, ki so jih nadomestili.

7.2. Funkcijo predsednika upravnega odbora opravlja predsednik društva.

7.3. Upravni odbor opravlja naslednje posle:

 • sklicuje skupščine,
 • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statuta društva
 • pripravlja in potrjuje splošne pravne akte društva,
 • pripravlja gradiva in predloge skupščinskih sklepov,
 • izvaja sklepe skupščine,
 • organizira administrativno in tehnično poslovanje,
 • pooblašča člane za javno nastopanje v imenu društva,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o oblikovanju strokovnih služb in sekcij,
 • skupščini letno predloži poročilo o delu društva in finančno poročilo,
 • odloča o podelitvi nagrad in priznanj,
 • odloča o podelitvi štipendij,
 • odloča o donacijah in sponzorstvih,
 • odloča o projektih društva,
 • vodi projekte društva,
 • imenuje častnega predsednika in častne člane,
 • pripravlja in potrjuje disciplinski pravilnik in pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju društva,
 • spreminja naslov sedeža društva
 • odloča o drugih zadevah, pomembnih za delo društva,
 • opravlja druge posle, povezane z uresničevanjem ciljev društva.

 

17.4. Seje upravnega odbora

17.4.1. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora na lastno pobudo ali na predlog člana upravnega odbora.

17.4.2. Seje upravnega odbora lahko potekajo tudi korespondenčno.

17.4.3. Vsak sklep je mogoče sprejeti tudi izven seje, če ga podpišejo vsi člani upravnega odbora.

 

17.5. Način odločanja

17.5.1. Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov svojih članov.

17.5.2. Če je glasovanje upravnega odbora nedoločeno, je odločilen glas predsednika upravnega odbora.

 

17.6. Zapisnik

17.6.1. Na sejah upravnega odbora predsednik upravnega odbora vodi zapisnik.

17.6.2. Zapisnik je veljaven, ko ga podpišejo vsi člani upravnega odbora.

17.6.3. Zapisnik seje upravnega odbora mora biti sestavljen najmanj v petih dneh od dneva seje upravnega odbora.

17.6.4. Zapisnik seje uprvnega odbora mora vsebovati: kraj in datum seje, prisotnost na seji, dnevni red seje, sklepe seje.

17.6.5. Neupoštevanje zgornjih pravil o zapisnikih sej upravnega odbora ne vpliva na veljavnost sklepov oz. drugih dejanj upravnega odbora.

 

 1. člen

(predsednik društva)

18.1. Predsednik društva se imenuje za obdobje petih let z možnostjo ponovne izvolitve.

18.2. Mandat predsednika društva je vezan na osebo, enako kot pri članih upravnega odbora.

18.3. Predsednik društva ima naslednja pooblastila:

 • zastopa in predstavlja društvo,
 • skrbi za izvajanje ciljev društva,
 • skrbi za rast članstva društva,
 • dodeljuje opravljanje posameznih strokovnih nalog profesionalnim organizacijam ali strokovnjakom,
 • odloča o angažiranju fizičnih in pravnih oseb za opravljanje določenih nalog oz. poslov, ki so v interesu društva,
 • sklepa pogodbe in opravlja druga pravna ravnanja v imenu in za račun društva,
 • organizira vodenje evidence članov društva,
 • vodi korespondenco društva, hrani žig in je odgovoren za njegovo zakonito uporabo kot tudi za hrambo dokumentacije in arhiva društva,
 • podpisuje dokumentacijo v okviru svoje pristojnosti,
 • odloča o organizaciji predavanj, seminarjev, okroglih miz in drugih aktivnosti društva,
 • predlaga podelitve nazivov, nagrad in priznanj,
 • opravlja posle na področju odnosov društva z drugimi organizacijami, državnimi organi in tretjimi osebami,
 • daje pobude za sprejem sklepov in drugih aktov upravnega odbora,
 • organizira in vodi delo društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • sprejema odločitve o nakupu in prodaji osnovnih sredstev, inventarja in materialnih stroških,
 • opravlja tudi druge posle v skladu z zakonom in statutom društva ter odloča o drugih zadevah, pomembnih za delovanje društva, ki niso v izključni domeni oz. pristojnosti skupščine društva ali upravnega odbora.

 

 1. člen

(podpredsednik društva)

19.1. Podpredsednik nadomešča predsednika društva v njegovi odsotnosti ali kadar predsednik tako odredi. Kadar podpredsednik nadomešča predsednika društva, ima enake pravice in obveznosti kot so v statutu opredeljene za predsednika društva.

19.2. Podpredsednikov madnat traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja po preteku mandatnega obdobja za katerega je bil imenovan.

19.3. Mandat podpredsednika društva je vezan na osebo.

 

 1. člen

(nadzorni odbor)

20.1. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina.

20.2. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora.

20.3. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, a ne morejo odločati.

20.4. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana.

20.5. Nazdorni odbor sklepa veljavne sklepe z večino prisotnih, v primerih, če je glasovanje nadzornega odbora neodločeno, prevlada glas predsednika.

20.6. Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta.

20.7. Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.

20.8. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je odgovoren za svoje delo.

 

 1. člen

(disciplinska komisija)

21.1. Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo štirih let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe volijo predsednika. Komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

21.2. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s posebnim disciplinskim pravilnikom, ki ga bo sprejel upravni odbor društva v roku šestih mesecev od registracije društva. Disciplinska komisija odloča veljavno, če so prisotni vsi člani komisije. Odloča dokončno z večino glasov.

21.3. Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: kršitve določb statuta, nevestno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev v društvu, neizvrševanje sklepov organov društva, dejanja, ki škodijo ugledu društva.

21.4. Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče disciplinska komisija so: opomin, javni opomin in izključitev.

21.5. Zoper sklep disciplinske komisije se lahko stranka v postopku pritoži na skupščino društva, ki kot drugostopenjski organ o zadevi dokončno odloči.

 

 1. člen

(častne funcije)

22.1. Poleg organov društva opredeljenih v točki 15.1. tega akta, ima lahko društvo tudi častnega predsednika društva in častne člane.

22.2. Častnega predsednika in častne člane imenuje upravni odbor društva na predlog predsednika društva in določi tudi obdobje imenovanja.

22.3. Častni člani so lahko tako pravne kot fizične osebe.

22.4. Častni člani nimajo obveznosti plačila članarine in nimajo pravice glasovanja na skupščini.

 

4. PREMOŽENJE DRUŠTVA

 1. člen

(način pridobivanja sredstev za uresničevanje ciljev društva)

23.1. Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice.

 1. člen

(opravljanje pridobitnih dejavnosti)

24.1. Društvo lahko kot dopolnilno dejavnost opravlja pridobitno dejavnost, pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

24.2. Registrirane dejavnosti so v skladu s standardno klasifikacijo.

24.3. Dodatne dejavnosti, ki se opravljajo kot pridobitne so:

 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
 • J 58.110 Izdajanje knjig.
 • J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev.
 • J 58.130 Izdajanje časopisov.
 • J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike.
 • J 58.190 Drugo založništvo.
 • C 18.130 Priprava za tisk in objavo.
 • M 70.220 Podjetniško in poslovno svetovanje.
 • M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo.
 • M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij.
 • P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje.
 • R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.
 • R 90.030 Umetniško ustvarjanje.

 

 1. člen

(razpolaganje s sredstvi)

25.1. Premoženje društva se lahko uporablja le za namen uresničevanja ciljev društva, ki so določeni v statutu.

25.2. Premoženje društva se ne more razdeliti članom, ustanoviteljem, članom organov, zaposlenim ali z njimi povezanimi osebami.

25.3. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

25.4. Premoženje društva se lahko uporablja v naslednje namene:

 • za nadomestilo upravičenih stroškov, ki nastanejo pri uresničevanju ciljev društva, opredeljenih v statutu,
 • za podeljevanje priložnostnih, primernih nagrad zaslužnim članom društva,
 • za stroške rednega dela društva (stroški najema, potni stroški, dnevnice itd),
 • za izplačilo plač zaposlenim in za nadomestila osebam, ki jih najame društvo,
 • za plačilo pogodbenih dejavnosti.

 

 1. člen

(odgovornost za obveznosti društva) 

26.1. Društvo za svoje obveznosti odgovarja z vso svojo lastnino.

26.2. Člani društva in člani organov društva lahko osebno odgovarjajo za obveznosti društva, če ravnajo z lastnino društva, kot da bi šlo za njihovo lastnino ali če zlorabijo društvo kot obliko za prevaro oz. nezakonite namene.

 

 1. člen

(ravnanje z lastnino v priemru prenehanja drštva)

27.1. V primeru prenehanja društva premoženje društva pripada društvu, zavodu, ustanovi ali drugi nepridobitni pravni osebi s podobnimi cilji, ki jo določi skupščina društva, na katero se po poravnavi vseh obveznosti bo preneslo premoženje društva.

 1. člen

(poslovne knjige)

28.1. Društvo vodi poslovne knjige in pripravlja finančna poročila. Le-ta so predmet revizije v skladu z veljavnimi predpisi o računovodstvu in reviziji.

28.2. Društvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.

28.3. Društvo bo finančno in materialno poslovanje uredilo s posebnim pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju društva, ki ga bo sprejel upravni odbor društva v roku šestih mesecev od registracije društva.

 

5. DRUGA IN KONČNA DOLOČILA

 1. člen

(splošni akti)

29.1. Splošni akti društva so: statut, pravilniki, poslovniki ter sklepi, ki skupaj tvorijo splošne akte društva in ki se na splošen način opredeljujejo določene zadeve, pomembne za poslovanje društva.

29.2. Predlog sprememb in dopolnitev statuta pripravi upravni odbor in jih posreduje v potrditev skupščini.

29.3. Predlog drugih splošnih aktov, pravilnikov in poslovnikov pripravlja in potrjuje upravni odbor.

29.4. Postopek, ki velja za sprejem statuta in drugih splošnih aktov velja tudi v primeru potrjevanja oz. sprejemanja sprememb in dopolnitev aktov.

29.5. V primeru sprememb in dopolnitev statuta je društvo dolžno o tem obvestiti državni organ, ki je pristojen za vpis društev ter dostaviti spremembe in dopolnitve statuta, skupaj z zapisnikom zasedanja, na katerem so bile le-te sprejete, v roku 30 dni od sprejema sprememb in dopolnitev statuta.

 

 1. člen

(žig, štampiljka in memorandum)

30.1. Društvo ima žig s polnim besedilom naziva društva.

30.2. Društvo za uradno korespondenco v svojem poslovanju uporablja dopisni list, ki vsebuje naziv, sedež ter znak društva ter kontaktne podatke.

 

 1. člen

(javnost dela)

31.1. Delo društva in njegovih organov je javno.

31.2. Društvo obvešča svoje člane o delu in aktivnostih društva, sklepih skupščine, upravnega odbora ter predsednika društva ter o pridobivanju sredstev društva in razpolaganjem z njimi.

31.3. Društvo obvešča svoje člane na naslednje načine:

 • s pravico vpogleda v zapisnike organov društva,
 • na rednih sestankih organov društva,
 • preko društvenega ali občinskega glasila,
 • preko (interne ali eksterne) spletne strani ali elektronske pošte društva,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • na druge načine.

31.4. Društvo obvešča javnost preko javnih občil (sporočila za javnost, tiskovne konference, objave na spletnih straneh ali družbenih omrežjih in drugo).

 

 1. člen

(prenehanje društva) 

32.1. Društvo preneha:

 • če skupščina sprejme sklep o prenehanju,
 • ter v drugih primerih, ki jih opredeljuje zakon (s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu).

 

 1. člen

(začetek veljave)

33.1. Ta statut stopi v veljavo na dan sprejetja.

 

 

Zemono, 29.9.2017

 

Predsednik skupščine

Goran Medić